IFRA IoT คืออะไร

IFRA IoT คือ แพลตฟอร์ม IoT ที่ช่วยให้นักพัฒนาลดเวลาการพัฒนาโปรเจ็คด้าน IoT ด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและใช้งานง่าย ช่วยได้แก่ การบริหารจัดการอุปกรณ์ IoT การบริหารจัดการข้อมูล การทำ Data Visualization และการ Integration กับระบบอื่นๆ เป็นต้น

ลดเวลาการพัฒนา-ส่งมอบงานได้เร็ว

ลดเวลาการพัฒนา-ส่งมอบงานได้เร็ว
เนื่องจากโซลูชันด้าน IoT เป็นการใช้งานเทคโนยีจากหลากหลายส่วนได้แก่ ฮาร์ดแวร์ เซ็นเซอร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครื่องข่ายสำหรับการสื่อสาร ทำให้การพัฒนาจำเป็นต้องใช้เวลานานในการ Setup โครงสร้างพื้นฐานของระบบ แต่การ setup นี้จะหลายไปเนื่องจากไอฟราได้จัดเตรียมคู่มือต่างๆ ไว้ให้นักพัฒนาแล้ว ได้แก่
SDK ของอุปกรณ์ที่ได้รับความนิยม การเชื่อมต่อที่ปลอดภัย รวมไปถึงการทำ Data Analytic เป็นต้น

Integration Marketplace

เนื่องจากโซลูชันด้าน IoT เป็นการใช้งานเทคโนยีจากหลากหลายส่วนได้แก่ ฮาร์ดแวร์ เซ็นเซอร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครื่องข่ายสำหรับการสื่อสาร
LINE
EMAIL
SMS
EXCEL
Factorium
Grafana

เนื่องจากโซลูชันด้าน IoT เป็นการใช้งานเทคโนยีจากหลากหลายส่วน

รองรับการทำ Whitelabel

เนื่องจากโซลูชันด้าน IoT เป็นการใช้งานเทคโนยีจากหลากหลายส่วนได้แก่ ฮาร์ดแวร์ เซ็นเซอร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครื่องข่ายสำหรับการสื่อสาร

ระบบจัดการผู้ใช้ในระบบ

เนื่องจากโซลูชันด้าน IoT เป็นการใช้งานเทคโนยีจากหลากหลายส่วนได้แก่ ฮาร์ดแวร์ เซ็นเซอร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครื่องข่ายสำหรับการสื่อสาร

ไม่ต้องกังวลการบำรุงรักษาระบบ

เนื่องจากโซลูชันด้าน IoT เป็นการใช้งานเทคโนยีจากหลากหลายส่วนได้แก่ ฮาร์ดแวร์ เซ็นเซอร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครื่องข่ายสำหรับการสื่อสาร

การวิเคราะห์ข้อมูลที่

เนื่องจากโซลูชันด้าน IoT เป็นการใช้งานเทคโนยีจากหลากหลายส่วนได้แก่ ฮาร์ดแวร์ เซ็นเซอร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครื่องข่ายสำหรับการสื่อสาร

ไอฟราได้จัดเตรียมคู่มือต่างๆ ไว้ให้นักพัฒนาแล้ว

SDK ของอุปกรณ์ที่ได้รับความนิยม การเชื่อมต่อที่ปลอดภัย รวมไปถึงการทำ Data Analytic เป็นต้น